Privacybeleid

English version

aariXa bv vindt het garanderen van de privacy en de bescherming van gegevens zeer belangrijk. Met deze privacyverklaring wilt aariXa bv de gebruiker informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en bijhorende rechten. Door persoonsgegevens over te maken aan aariXa, geef je je toestemming om deze te verwerken zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Waar kan je terecht?

aariXa bv, met maatschappelijke zetel te Industrieweg 1009, 3540 Herk-de-Stad en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0877.981.939, bureau voor private arbeidsbemiddeling VG. 1581/B, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op privacy@aariXa.be.

aariXa bv garandeert de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verwerkingsdoeleinden

U stemt er mee in en geeft aariXa de toestemming om de persoonsgegevens die door U aan aariXa worden verstrekt, op te slaan, te gebruiken en te verwerken als volgt:

 • Om opdrachten voor te stellen.
 • Om u op de hoogte te houden van onze nieuwsbrief en academie, tevens ook de verwerking van deze laatste.
 • In het kader van een sollicitatie bij aariXa
 • Om uw geschiktheid en deze van de voorgestelde consultant na te gaan om diensten te verstrekken voor aariXa.
 • Om U en uw consultant als onderaannemer voor te stellen aan de klant van aariXa en de verstrekte gegevens over te maken.
 • Om een account aan te maken met Uw gegevens en die van de ingezette consultants.
 • Om de uitvoering van diensten door U en uw consultants te beheren.

Over welke gegevens gaat het?

aariXa mag voor bovengenoemde doeleinden de meegedeelde persoonsgegevens van consultants opslaan en verwerken, delen met klanten, waaronder:

 • Identiteit, nationaliteit, tel.nr. e-mail, geboorte- en woonplaats, geslacht
 • Diploma’s, certificaten, professionele ervaring
 • Kennis IT – talen – vaardigheden
 • Aard van de aangeboden diensten en voorkeuren
 • Motivatie
 • Desgevallend testresultaten (talen, IT, persoonlijkheid)
 • Beschikbare gegevens (Linkedln profiel, sociale media)
 • Andere verstrekte gegevens en documenten
 • Gegevens en registratie van de verstrekte diensten
 • Om berichten en informatie te versturen met betrekking tot aariXa en diensten

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming met deze privacyverklaring, dan wel op basis van een gerechtvaardigd belang van de onderneming of een wettelijke grondslag.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft U steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen van de aariXa bv groep, diens klanten en leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met aariXa bv verbonden zijn of met enige andere partner van aariXa bv.

U aanvaardt dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de EER, die mogelijk geen adequate gegevensbescherming hebben, doch enkel voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven. Eén en ander doet niets af aan het feit dat GDPR en Privacy wetgeving op deze derden van toepassing kan zijn. aariXa bv kan immers niet instaan voor de locaties waar een derde (bv. klant of derde dienstverlener) de gegevens effectief opslaat, zelfs al worden hier verwerkersovereenkomsten voor afgesloten.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt in kader van eerder vernoemde verwerkingsdoeleinden zullen worden bewaard gedurende een termijn van 24 maanden vanaf de laatste contact name tussen U en aariXa bv.
Daarna worden gegevens enkel passief bewaard, waar nodig om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of omwille van lopende postcontractuele verbintenissen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en U kan deze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft U het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om:

Direct marketing

De gebruiker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Social bookmarks

Onze website bevat social bookmarks (zoals Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing, YouTube, RSS-Feed,…). ‘Social bookmarks’ zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van dergelijke diensten links en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze zijn in onze website uitsluitend opgenomen als link naar de betreffende diensten. Pas nadat u op de ingesloten afbeeldingen hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de website van de betreffende dienstverlener, d.w.z. pas dan wordt de gebruikersinformatie doorgestuurd naar de betreffende dienstverlener. aariXa bv neemt geen verantwoordelijkheid voor de GDPR-verplichtingen of beleid van deze derden. U wordt uitdrukkelijk verzocht dit zelf na te kijken.

Cookies

Onze website en andere apps maken gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Klacht

Uiteraard zullen wij steeds gevolg geven aan iedere melding die U ons toestuurt op: privacy@aariXa.be

Iedere betrokkene heeft bovendien het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, voor België: de Privacy-commissie, in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, dan wel waar hij zijn werkplek heeft of waar de inbreuk werd begaan als hij meent dat de verwerking van de persoonsgegevens een inbreuk maakt op de toepasselijke Europese regelgeving.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0) 22 74 48 00
+32 (0) 22 74 48 35
contact@apd-gba.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

Laatste update: 10/2020